• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metody prognózy intenzit generované dopravy (2012)

Rok zpracování: 2012

Popis dokumentu: Cílem metodiky je dát k dispozici české odborné veřejnosti jednotnou metodiku pro výpočet prognózy intenzit dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jakou jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší.

Výpočet prognózy intenzit generované dopravy je standardní součástí procesů posuzování komunikační sítě (zejména její kapacity), a proto je nutné, aby byla k dispozici aktuální, ověřená, jednotná a závazná metodika.

Metodika je primárně určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území.

Metodika je primárně určena k použití na úrovni:
- územního plánu
- regulačního plánu
- územní studie

Metodika je dále určena přiměřeně k použití na úrovni:
- zásad územního rozvoje
- zastavovací studie, ověřovací studie
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- projektu pro stavební povolení.Indikátory v metodickém dokumentu

Metody prognózy intenzit generované dopravy (2012)
4. KATEGORIZACE ÚZEMÍ
6. PODROBNÝ POSTUP STANOVENÍ HODNOTY UKAZATELE
7. ODHAD INTENZITY GENEROVANÉ DOPRAVY
8. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU GENEROVANÉ DOPRAVY
12. PŘÍLOHY
1) KATEGORIE ÚZEMÍ VYMEZENÝCH DANOU FUNKCÍ A TYPEM ZÁSTAVBY – DETAILNÍ SPECIFIKACE
2) VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
TISK
i