• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika přístupu k energetickému plánování na území obcí a měst do 25 tis. obyvatel, specificky území MAS - provádění technické pomoci (2020)

Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu: Účelem zpracování energetické koncepce regionu je zahájení dlouhodobého procesu založeného na energetickém managementu budov veřejného sektoru a asistenci při realizace projektů v oblastech majetku ostatních cílových skupin.

Technická asistence se týká dvou oblastí:
1. Samotného procesu zpracování energetické koncepce a to zejména v případě, že je zpracovávána svépomocí, tj. ve spolupráci dané MAS a jejích regionálních partnerů, energetických specialistů, konzultačních firem, rozvojové agentury apod.
2. Procesů spojených s realizací, aktualizací a vyhodnocováním koncepce. Kromě čistě technické asistence, která zahrnuje širokou škálu činností technického charakteru (konzultace energetické koncepce projektu, konzultace projektu, projektový a stavební dozor apod.) se bude často jednat o soubor činností procesních, finančních a právních – celková koordinace projektu, analýza rizik, vyhledání finančních zdrojů, příprava úvěrové žádosti, právní služby při přípravě projektu (územní a stavební řízení, výběr dodavatele, příprava smluv).

V rámci energetické metodiky je vhodné zpracovat akční plán (AP) pro energetický management. Nástrojem pro energetické plánování a pro vytváření AP může být např. XLS soubor, který je vytvořen pro snadnou roční aktualizaci, kterou bude provádět energetický manažer či jiná pověřená osoba.

Upozornění: Tato část metodiky k AP obsahuje indikátory.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika přístupu k energetickému plánování na území obcí a měst do 25 tis. obyvatel, specificky území MAS - provádění technické pomoci (2020)
1. Nastavení procesu monitorování a reportingu