• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí (2013)

Rok zpracování: 2013

Popis dokumentu:
Metodika poskytuje postup a informační zdroje, na jejichž základě lze určit spotřebu energií na území obce. Takový dokument označíme jako Inventura spotřeby energií (ISE). V tomto dokumentu je nezbytné zjištěnou spotřebu energie členit podle zdrojů (např. elektřina, plyn, uhlí….).

Následně pomocí emisních faktorů lze ze zpracovaných dat v ISE snadno sestavit Bilanci základních emisí (dále jen Bilance“) na území obce tzv. Baseline Emission Inventory obce v podrobnosti, kterou stanovuje metodika The Joint Research Centre (JRC) – Institute for Energy (IE) a Institute for Environment and Sustainability (IES).

Takto zpracovaná Bilance je základem pro sestavení tzv. Akčního plánu pro udržitelnou energii obce (Sustainable Energy Action Plan - SEAP). Oba dokumenty (Bilanci a Akční plán) zpracovávají obce, které přistoupily k evropské iniciativě Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors) a zavázaly se tak ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.

Signatáři Paktu se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit emise CO2 o 20 % (oproti tzv. referenčnímu roku).


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí (2013)
1. Struktura analýz ISE a Bilance
2. Zpracování Bilance emisí CO2
TISK
i