• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři indikátorů:
Hledat v indikátorech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Indikátory

v oblasti udržitelného rozvoje zobrazíte výběrem tématu. Vyhledávat lze i konkrétní název, termín, slovo či instituci. Zároveň zde naleznete metodické dokumenty, ve kterých jsou indikátory použity. Portál Mozaika eviduje 148 metodik, které obsahují 3811 indikátorů.

Metodické dokumenty /

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

ČSN EN ISO 14005:2019 Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu
ISO 14005:2019: Environmental management systems. Guidelines for a flexible approach to phased implementation

používání hodnocení environmentální výkonnosti poskytuje návod pro všechny organizace, zvláště pro mikropodniky, malé a středně velké podnik...

ČSN EN ISO 14005: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti
ISO 14005:2010 Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation

Norma ČSN ISO 14005 (01 0905) Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implement...

ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Tato technická zpráva poskytuje informace k mezinárodní normě ISO 14041 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice c...

ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Normy ČSN ISO 14064 (ISO 14064-1, ISO 14064-2 a ISO 14064-3) představují relativně nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se věnují p...

ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ISO 21931-1: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings

ČSN ISO 21931-1 Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Ud...

ČSN EN ISO 50006: Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
ISO 50006: Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance

Tato mezinárodní norma poskytuje návod organizacím pro stanovení, používání a udržování ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a výchozího ...

ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Tato evropská norma poskytuje specifické zásady a požadavky na posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických výsledků stavebních p...
Zpracovatel/garant: UNMZ

Hustota a ekonomika měst (2018)

Cílem metodiky je zvýšit kvalitu rozhodování měst, a to v oblasti jejich územního rozvoje a hospodaření se zdroji. Města (a obce) dostávají...
Zpracovatel/garant: ČVUT, IPR Praha

Metodika prevence ztráty bydlení (2018)

Účelem metodiky je navrhnout komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (v...
Zpracovatel/garant: VÚPSV

Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011)

Potřeba vzniku jednotné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů z uživatelského hlediska vyšla i z faktu, že hodnocení bezbariérovosti po...
Zpracovatel/garant: Pražská organizace vozíčkářů

Metodika aktivně-cestovního průzkumu (2014)

Cílem metodiky je poskytnout praktický manuál pro úspěšné naplánování a realizaci výběrového šetření zaměřeného na dopravní chování obyvatel...
Zpracovatel/garant: Centrum dopravního výzkumu

Analýza sportu a pohybu ve městě (2019)

Praktická ukázka metodického postupu zpracovatele analýzy (Univerzita Palackého Olomouc) v rámci přípravy koncepce pro statutární město Olom...
Zpracovatel/garant: Univerzita Palackého Olomouc

World Cities Culture Report (2018)

Zpráva o kultuře světových měst (World Cities Culture Report) je nejkomplexnější zprávou o kultuře a úloze, kterou hraje při utváření života...

Sport and SDG Indicators (2020)

Ukazatele sportu v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) poskytují základní soubor nástrojů pro sledování a hodnocení přínosu sport...
TISK
i